Rollen Gemeente Amersfoort en Mediagroep EVA

Stadhuis-AmersfoortKiest

De onderstaande factsheet is opgesteld door de Gemeente Amersfoort.


FACTSHEET ROLLEN GEMEENTE EN AMERSFOORT KIEST.nl – MEDIAGROEP EVA

Rol gemeente – Commissariaat voor de Media

Het Commissariaat is de toezichthouder en ziet erop toe dat de lokale omroep de Mediawet 2008, het Mediabesluit 2008 en de Mediaregeling 2008 naleeft. Dat toezicht betreft de financiële verantwoording, het media-aanbod en het algemeen functioneren van de omroep. In verband met de redactionele onafhankelijkheid die is vastgelegd in de Mediawet mag de gemeente zich niet bemoeien met de inhoud of vorm van het media-aanbod. Naast de toezichthoudende rol van het CvdM is het gemeentebestuur belast met de jaarlijkse toetsing van de jaarrekening en controleert hij of de ter beschikking gestelde gelden doelmatig en doeltreffend zijn besteed. Ook toetst de gemeente of aan de gestelde bekostigingsvoorwaarden is voldaan.

Incidentele subsidie cultureel klimaat & media – € 7.000

Mediagroep EVA heeft in de 2e ronde 2017 incidentele subsidie cultureel klimaat en media aangevraagd (€ 7.500 euro) voor het project AmersfoortKiest. AmersfoortKiest is een reguliere subsidieaanvraag die is getoetst door de Brede Adviesgroep Cultureel Klimaat, BACK. Op advies van de BACK heeft EVA €7.000 subsidie ontvangen. Het Commissariaat voor de Media geeft aan dat een dergelijke subsidieaanvraag en toekenning van extra subsidie (bovenop wettelijke subsidie i.v.m. zendmachtiging) aan de lokale omroep is toegestaan. Na afloop van het project moet EVA financiële en inhoudelijke verantwoording afleggen over AmersfoortKiest. Daarna wordt de subsidie formeel vastgesteld. Deze werkwijze geldt voor alle aanvragers die incidentele subsidies cultureel klimaat en media ontvangen.

EVA is eindverantwoordelijk

EVA is te allen tijde eindverantwoordelijk voor de content die gepubliceerd wordt op de kanalen van EVA, dus ook op AmersfoortKiest. Dat heeft te maken met de redactionele onafhankelijkheid van de lokale omroep. EVA mag dus ook eisen stellen aan de kwaliteit van films die worden aangeboden. EVA is als subsidieaanvrager van AmersfoortKiest ook verantwoordelijk voor het voldoen aan de subsidievoorwaarden zoals benoemd in de subsidiebeschikking.

Filmpjes voor politieke partijen

Voor incidentele subsidie cultureel klimaat en media geldt dat minimaal 50% van de kosten door derden (sponsoring, subsidie) bekostigd moet worden. AmersfoortKiest/EVA geeft aan inkomsten te willen genereren door tegen betaling filmpjes te maken voor politieke partijen. Het Commissariaat ziet deze bijdragen als toegestane bijdragen van derden. Het zijn geen sponsorbijdragen volgens de Mediawet 2008 (artikel 3 van de Regeling sponsoring publieke media-instellingen), maar EVA moet zich wel houden aan de sponsorregels op grond van artikel 114 van de Mediawet 2008 (artikelen 2.107 t/m 2.113 Mediawet 2008). Dit betekent o.a. dat voor kijkers duidelijk moet zijn dat het om gesponsorde content gaat. Voor de films geldt dat het kostendekkend en op marktconforme wijze moet worden verricht.

Meer informatie

Meer informatie over het media-aanbod, nevenactiviteiten en reclameboodschappen staat in de brochure van het CvdM: https://www.cvdm.nl/wp-content/uploads/2013/04/Publieke-lokale-media- instellingen-en-de-Mediawet.pdf

Op de website van het CvdM staat uitgebreide informatie over de verantwoordelijkheden van de lokale omroep, CvdM en gemeente: www.cvdm.nl.

Inhoudelijke relatie met Omroep EVA en Amersfoort Kiest

De gemeente heeft twee verschillende relaties met Omroep EVA en Amersfoort Kiest:

  • Gemeente als subsidieverstrekker en Omroep EVA als subsidieontvanger:
    Dit is belegd bij de portefeuillehouder Cultuur en bij de afdeling Woon en Werkklimaat. Vanuit deze rol is deze factsheet opgesteld.
    Bij vragen hierover kan contact worden opgenomen met Georges Elissen of Fokkemijn Verwers van de afdeling Woon en Werkklimaat.
  • Omroep EVA/Amersfoort Kiest als lokale mediapartij en de gemeente die mediavragen/- verzoeken ontvangt en beantwoordt:
    Dit betreft de woordvoerders van de gemeente: collegeleden en de medewerkers die als perswoordvoerders zijn aangewezen. Iedere persvraag of verzoek wordt behandeld zoals gebruikelijk is bij persvragen.Met vragen hierover kan contact worden opgenomen met een van de perswoordvoerders. Voor contactgegevens: www.amersfoort.nl/pers.

Datum: 18-1-2018